Tilbage

Udbud af Knudsvej 6, 7400 Herning

Herning Kommune udbyder ejendommen Knudsvej 6, 7400 Herning, til salg.
07. februar 2018

Herning Kommune udbyder ejendommen Knudsvej 6, 7400 Herning, som er beliggende i den østlige del af Herning, tæt på tilkørsel til motorvej. Ejendommen afgrænses mod syd af motorvejen, mod vest af et erhvervsområde, mod nord af boligområdet Holtbjerg og mod øst af et grønt område.

Ejendommens samlede grundareal er 1.075 m2.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at der er opført bygning på lejet grund på ejendommen.

Bygningen på ejendommen er derfor ikke omfattet af udbuddet, da denne er ejet af 3. part. Bygningen har tidligere huset en batteriskiftestation. Bygningen huser i dag en glarmestervirksomhed.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at ejendommen er udlejet på en uopsigelig lejekontrakt, som løber indtil 2037. 

Udbudsmaterialet fåes ved henvendelse til Grundsalgskontoret, Rådhuset, tlf. 96 28 23 23.

Tilbudsskemaet skal være Grundsalgskontoret i hænde senest onsdag, den 7. marts 2018, kl. 12.00.

Salget sker efter Bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Herning Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, herunder også retten til at kassere samtlige indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Læs udbudsvilkår

Udbudsvilkår

Er De interesseret i at afgive tilbud på ejendommen Knudsvej 6, 7400 Herning (matr.nr. 1 k Holtbjerg, Herning jorder), skal De indsende Deres tilbud på vedlagte tilbudsblanket, (bilag 1) til:

Herning Kommune, Direktionens stab, Sekretariatet, Rådhuset, Torvet, lokale Al.36, 7400 Herning senest onsdag den 7. marts 2018 kl. 12.00.

Er tilbudsgiver et firma, skal dokumentation for tegningsrettigheder medsendes.


Ejendommen sælges til højeste bud og udbydes uden mindstepris. Herning Kommune er for­pligtet til at sælge fast ejendom til markedspris, Herning Kommune forbeholder sig derfor ret til at forkaste alle indkomne tilbud, hvis kommunen vurderer at højeste bud ikke er lig med markedsværdien for ejendommen.

Herning Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.


Ejendommen, Knudsvej 6, er beliggende i den østlige del af Herning tæt på tilkørsel til motor­vej. Ejendommen afgrænses mod syd af motorvejen, mod vest af et erhvervsområde, mod nord af boligområdet Holtbjerg og mod øst af et grønt område. 


Ejendommens samlede grundareal er 1.075 m2

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at der er opført bygning på lejet grund på ejen­dommen. 

Bygningen på ejendommen er derfor ikke omfattet af udbuddet, da denne er ejet af 3. part. Bygningen har tidligere huset en batteriskiftestation, bygningen huser i dag en glarmestervirk­somhed.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at ejendommen er udlejet på en uopsigelig leje­kontrakt, som løber indtil 2037.

Den årlige leje andrager 15.000 kr. og reguleres årligt med den procentvise ændring i henhold til nettoprisindekset.


Overtagelsesdagen er den 1. hverdag efter Byrådet i Herning l<ommunes godkendelse af afta­len, medmindre andet aftales mellem parterne.

Fra overtagelsesdagen at regne henligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende.


Købesummen kan betales enten

  • kontant eller
  • betales med en kontant udbetaling - i forbindelse med overtagelsen på 20 % af købesummen. Restbeløbet på 80 % forrentes fra overtagelsesdagen, og indtil beta­lingen erlægges, med en rente svarende til 7 % over den af Nationalbankens til en­hver tid gældende diskonto. Restkøbesummen berigtiges kontant mod endeligt skøde. 

Købesummen er endelig.

Sælger forbeholder sig ret til at hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales til forfalds­tid.

Ved forsinkelse med betaling af købesummen forpligter køber sig til at betale renter svarende til Danmarks Nationalbanks til enhver tid gældende diskonto med et tillæg på 7 %. Renten betales kontant samtidig med betaling af købesummen.

I tilfælde af misligholdelse er køber under alle omstændigheder forpligtet til at holde kommu­nen skadesløs for samtlige udgifter i forbindelse med handlens indgåelse og ophævelse, her­under bl.a. udgifter til landinspektør, advokat m.v.


Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 12.El0.1 som bestemmer følgende om arealet: Område III må anvendes til erhvervsformål i form af kontorer, liberale erhverv, service- og udstillingsvirksomhed samt særlige offentlige formål. Inden for området kan der etableres lettere ikke genegivende produktion, som f. eks. produktion inden for musik og IT-branchen.

Der er en ny lokalplan under udarbejdelse, der ligeledes omfatter ejendommen, det forventes at denne lokalplan vil tillade samme type erhverv.


Køber skal respektere de deklarationer, som er tinglyst servitutstiftende på ejendommen samt de deklarationer, som Herning Kommune begærer tinglyst servitutstiftende i forbindelse med salget af ejendommen. 


or så vidt angår jordbundsforhold, herunder i henseende til både grundens bæredygtighed og miljørisici (forurening), har Herning Kommune ikke fået foretaget geotekniske undersøgel­ser på ejendommen.

Køber er opfordret til for egen regning at lade foretage nærmere jordbundsundersøgelser på den overdragne ejendom, både vedrørende dens egnethed til et eventuelt byggeri og vedrø­rende miljørisici. Såfremt en sådan jordbundsundersøgelse skulle vise, at denne udnyttelse kræver ikke uvæsentlig ekstrafundering, eller at grunden er belastet med en ikke uvæsentlig forurening, er parterne enige om, at køber er berettiget til, senest 2 måneder efter at købers tilbud er accepteret, at hæve handelen. Ved ikke uvæsentlig forstås, at omkostninger til hen­holdsvis ekstra fundering eller yderligere rensning overstiger 8 % af den aftalte købesum.

Sælgeren er i så fald forpligtet til senest 1 måned efter købers ophævelse at tilbagebetale den erlagte købesum uden renter, med mindre sælger inden samme frist tilkendegiver, at man vil friholde køber for de dokumenterede meromkostninger ud over 8 % af den aftalte købesum, der er forbundet med yderligere ekstrafundering, respektive yderligere rensning.

Det fremhæves udtrykkeligt over for køber, at køber ikke, hverken nu eller senere, i øvrigt kan gøre nogen mangelsindsigelser gældende over for sælger, det være sig erstatning, forholds­mæssigt afslag eller ophævelse. Ejendommen overtages således uden ansvar for sælger, også for så vidt angår jordbundsforholdene, herunder eventuelle miljørisici. 


Handlen er betinget af Byrådets endelige godkendelse af handlen og købesummens betaling samt evt. godkendelse af et nyt plangrundlag for ejendommen. 


Omkostninger til tinglysnings- og registreringsafgift betales af køber. Hver part betaler egne advokatomkostninger. Køber betaler udgifterne ved udfærdigelse af skøde. 


Såfremt De måtte ønske yderligere information, er De velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte. 

Grundsalget: 
By, Erhverv og Kultur, 
Anne Mette Skjærlund Knudsen
tlf. 96 28 85 17

Byggetilladelse:
Byggesag 
tlf. 96 28 28 28

Varmeforsyning:
Eniig
Tlf. 70 15 15 60

Vandforsyning:
Herning Vand A/S
Tlf. 99 99 22 99

El-forsyning:
Eniig
Tlf. 70 15 15 60


Der henvises i det hele til salgsmappens bilagsfortegnelse, der er en integreret del af nærvæ­rende handelsvilkår. 


Tilbud på køb af matr.nr. 1 k Holtbjerg, Herning jorder, beliggende Knudsvej 6, 7400 Herning. 

Tilbud
Emne Til udfyldelse
Navn  
Firmanavn  
Adresse og by  
Tlf.nr./e-mail  

Undertegnede ønsker at erhverve ejendommen matr. nr. 1 k Holtbjerg, Herning jorder, beliggende Knuds­vej 6, 7400 Herning, for pris:

Dato og underskrift 

______________________________ 


byggeri

Kontaktinfo

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091
Send e-mail til bekak@herning.dk

Annette Nielsen
sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.