Tilbage

Herning Kommune har fået en ny ungeindsats

Ungevejen er Ungevejledningens nye indgang til den sammenhængende ungeindsats.
01. august 2019

Ungevejen er åbent pr. 1. august
og er Ungevejledningens nye afsnit.

Vi står klar til at modtage unge med

 • råd og vejledning
 • målgruppevurdering til FGU
 • jobsøgning
 • opstartssamtale om uddannelseshjælp
 • formidling af viden om mange eksterne ungetilbud, offentlige, private og frivillige.

Ungevejen tilbyder også en række workshops målrettet tackling af den unges konkrete barrierer.

I opstartsperioden afholdes:

 • Læse-Skrive-Regnetest
 • Søvnvejledning
 • ART-forløb
 • CV og Jobsøgningsforløb
 • NemID, e-boks mv.    

Det er også her, at du kan høre om kontaktpersonsordning/særlig vejledningsindsats, mentor- og bostøtte til unge samt om vores specialiserede beskæftigelsestilbud Ungeindsatsen og NextJob. 

For det unge menneske, der ikke allerede er i kontakt med kommunen, men har behov for lidt hjælp til at komme videre, er Ungevejen døren ind til Ungevejledningen og hele den samlede kommunale ungeindsats, på tværs af afdelingerne.

Den kommunale ungeindsats skal føre til, at flere unge opnår uddannelse og job.

Det skal ske ved, at kommunen sikrer en tidlig og koordineret indsats på tværs af de enheder i kommunen, som har med unge at gøre, ligesom der guides til den fantastiske hjælp og støtte, der ofte er at hente i f.eks. frivilligt socialt regi eller anden åben vejledning.

Den kommunale ungeindsats har rod i den politiske aftale om "Bedre veje til uddannelse og job". Af aftalen fremgår det, at pr. 1. august 2019 har kommunen, i samarbejde med den unge og forældre (for unge under 18 år), ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

I Herning Kommune er hele Uddannelsesvejledningen (UU) og Socialrådgivning & Aktiv Beskæftigelsesindsats for unge op til 25 år allerede samlet i Ungevejledningen på Godsbanevej 1a, 7400 Herning. 

Mål for den kommunale ungeindsats

Det klare mål for den kommunale ungeindsats er at gøre alle unge parate til uddannelse eller job.

Herunder er der 2 landspolitiske målsætninger for KUI (Den kommunale ungeindsats):

 1. I 2030 skal 90% af alle unge under 25 år have gennemført en ungdomsuddannelse
 2. I 2030 skal andelen af unge under 25 år uden for uddannelse/job halveres

Men en sammenhængende koordineret ungeindsats i Herning Kommune handler om mere end det, hvis alle unge skal kunne indfri deres fulde potentiale

I løbet af de næste måneder vil Ungevejledningen invitere samarbejdspartnere til orientering om Ungevejledningens tilbud og gå i dialog om konkrete samarbejdsinitiativer som led i samarbejdsaftaler for den kommunale ungeindsats vil beskrive, hvordan kommunens enheder skal arbejde sammen i sager, hvor den unge ikke følger den ordinære vej til uddannelse og job og/eller modtager foranstaltninger efter serviceloven.

Uddannelsesplanen er omdrejningspunktet for den kommunale ungeindsats.
Alle unge har krav på én uddannelsesplan, som beskriver den unges mål for fremtidig uddannelse og job.

Fagområderne skal samarbejde om indsatser, som sikrer, at den unge kan opnå de mål, der er i uddannelsesplanen. Det er Ungevejledningen, som er tovholdere på uddannelsesplanen.

For at sikre sammenhæng, prioritering og helhed i den kommunale ungeindsats, er der lavet en overordnet organisering på chefniveau af den tværgående kommunale ungeindsats rundt om Ungevejledningen.  

Tværgående KUI chefgruppe

KUI chefgruppen varetager den overordnede styring af den kommunale ungeindsats (KUI). Det indebærer blandt andet at holde fokus på fælles mål, tilgang og retning i indsatsen. Styregruppen ledes af Beskæftigelseschefen, Carsten Lagoni, og består af chef for Center for Børn og Læring, Preben Siggaard, chef for Center for Børn og Forebyggelse, Grethe Villemoes, chef for Handicap og Psykiatri, Kirsten Bundgaard samt Centerleder for Skoleområdet Christian Rovsing og Ungevejledningschef Ulla Høy Henriksen

Ung i Centrum

UNG i CENTRUM er et andet centralt tværgående organ, bestående af Ungevejlednings-afsnitsleder Majbrit Lambæk, B&U-teamleder Manja Tilly, HOP-Visitationsleder Hans Grarup, AOP-Visitationsleder Birgitte Nysted, STU-Specialist Maibrit Nielsen samt ad hoc specialistdeltagelse fra øvrige afdelinger. 

Her koordineres den gode overgang for unge med behov for specialiseret indsats henover det 18. år, hvor overdragelsen af forskellige årsager ikke bare kan foregå fra rådgiver til rådgiver. Typisk tilmeldes sager via B&U-rådgiver.

Forbedrende Grunduddannelse

Et nyt redskab pr. 1. august 2019 er den Forberedende Grunduddannelse, FGU.

FGU Midtvest erstatter og kombinerer Produktionsskole, Erhvervsgrunduddannelse, Almen Voksenuddannelse, Ordblindeundervisning, mv. for unge under 25 år uden ungdomsuddannelse.

FGU Midt-Vest har skoler i Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Skolen i Herning er fysisk placeret på Gudhjemvej 2. Ungevejledningen skal vurdere om den unge er i målgruppen.
Der er løbende optag på FGU.  

Ungevejens logo

Ungevejens logo

Kontaktinfo

Ulla Solgaard Henriksen
Mobil: 20358156
Send e-mail til uuvuh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.