Tilbage

DANMARKS VILDESTE NATUR - Gjellerup Enge naturprojekt

900.000 m2 vild natur mere i Herning Kommune - læs her om idé og baggrund.
10. juni 2021

021Gjellerupengedji 0685 Tobias Noergaard Pedersen 440X240

Foto: Tobias Nørgaard Pedersen, Herning Kommune

Ege Carpets har udarbejdet en "grøn vision" for naturen rundt om Ege Carpets fabrik i Herning. Visionen er at skabe optimale betingelser for biodiversitet og naturens udvikling i området. Formålet er at skabe et stort, sammenhængende naturområde øst for Herning By på arealerne omkring Hammerum Bæk.

Området udgøres i dag af dyrkede marker, moseområder, ferske enge og overdrev. Potentialet for at udvikle naturen og biodiversiteten i området er stor. Ved at tage arealer ud af omdrift og skabe en mere naturlig hydrologi skabes nye naturarealer og en mere naturlig ådal.

Naturplejen i området kan sikres ved helårsgræsning med vildheste og kvæg.

Bynatur

Hele det kommende naturområde ligger tæt på Herning by og lige ved siden af boligområdet i Gjellerup. Mulighederne for naturoplevelser er derfor et vigtigt element i projektet, som skal sikres ved bl.a. at etablere nye adgangspunkter og et sammenhængende stiforløb i området.

Herning Kommune og Den Danske Naturfond har efterfølgende indledt et samarbejde om at skabe bedre betingelser for biodiversiteten i Gjellerup Enge gennem etablering af helårsgræsning.

Projektet er under udvikling og naturforbedringer og naturpleje fastlægges i en naturplan, og der laves en friluftplan. Arealer som på nuværende tidspunkt indgår i projektet kan ses på nedenstående kort. Der arbejdes for at skabe samarbejde med private lodsejere.

Potentiale for naturudvikling

Det meste af området nord for Hammerum Bæk er registreret som beskyttet eng, mose og mindre stykker med overdrev. I området ligger enkelte vandhuller der fungerer som regnvandsbassiner.

Engene og moserne er kendetegnede ved almindelige planter som kællingetand, mjødurt, dunhammer, sødgræs, lyseliv, mosebunke, kær-tidsel, ranunkler m.fl. Der er set hare og rådyr i området. Der er registreret 65 ynglefugle i området hvoraf flere af dem formentlig er tilknyttet projektområdet.

Værd at bemærke er knopsvane, gråstrubet lappedykker og sumpmejse. Herudover er der set isfugl ved Hammerum Bæk og for nylig er der observeret en hvid stork i engene.

Hammerum Bæk løber slynget igennem områdets sydlige del. I bækken er der registreret ørred, bæklampret, grundling og hundestejler.

Arealerne bliver drevet som græsarealer enten med slæt eller sommerafgræsning. Herning Kommunes vestlige arealer bliver forpagtet bort til afgræsning med får. De arealer der ligger mod øst er udlagt som hundeskov og vil ikke komme til at indgå i indhegningen.

Flere steder er der grøfter imellem parcellerne og langs Hammerum Bæk vokser pilekrat frem. Enkelte arealer bliver dyrket landbrugsmæssigt og andre er skov/krat-dækkede. Der er potentiale for at etablere en naturlig hydrologi i ådalen og helårsgræssende dyr vil kunne skabe en naturlig dynamik i området til gavn for fugle, insekter og biodiversitet generelt.

Potentiale for friluftsliv

På grund af områdets nærhed til Gellerup og Hammerum og via stisystemer under motorvejen også Herning by, er der et stort og pt. uudnyttet potentiale for friluftsliv og naturoplevelser.

I den østlige ende af området ligger en kommunal hundeskov med tilhørende stisystem. Nabkærstien løber fra motorvejen ind gennem områdets sydlige del og midt i området krydser den over ådalen og forbinder på den måde Gjellerup med Herning.

Der er potentiale for at etablere et netværk af vandrestier og besøgs-, formidlings- og opholdspunkter i forbindelse med projektet.

Læs mere om projektet

Hernings borgere får adgang til flere naturoplevelser 

Projektbeskrivelse på Den Danske naturfonds hjemmeside

Omtale i Herning Folkeblad - Kæmpe naturprojekt på vej i Egetæppers baghave. 

Omtale i TV MidtVest om arkitekt der vil skabe nyt naturområde i Herning

Kontaktinfo

Elsebeth Houe
Naturformidler
Tlf.: 96288148
Send e-mail til ngoeh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.